Algemene voorwaarden

Helmond: 01-10-2018

Artikel 1. Toepassing

a.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Richard Reijnhout Training & Coaching verder te noemen Richard Reijnhout. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname of opdrachten tot het houden van cursussen, trainingen, coachingstrajecten dan wel alle vormen van advisering in de ruimste zin van het woord, verder te noemen ‘opdrachten’.

b.    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel bindend na een schriftelijke bevestiging van Richard Reijnhout.

Artikel 2. Geldigheid van de overeenkomst

De door Richard Reijnhout gemaakte offertes zijn, tenzij anders aangegeven, maximaal 30 dagen geldig. De overeenkomst tussen Richard Reijnhout en de opdrachtgever komt tot stand als het voorstel is ondertekend door de opdrachtgever, of wanneer de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft afgegeven.

Artikel 3. Annulering van de opdracht

a.    De opdrachtgever heeft het recht om ‘opdrachten’ te annuleren. Het annuleren dient ten alle tijden aangetekend te geschieden, met vermelding van de reden, binnen de onder b. vermelde opzegtermijnen gerekend vanaf de datum van poststempel.

b.    Bij annulering door de opdrachtgever langer dan 2 maanden is de opdrachtgever verplicht 50 % van de reeds gemaakte kosten te vergoeden zoals deze staan vermeld in de overeenkomst. Bij annulering korter dan 2 maanden door de opdrachtgever is deze verplicht 100% van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden zoals deze staat vermeld op de overeenkomst.

c.     Als de opdrachtgever, of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de ‘opdracht’ tussentijds beëindigd of vanwege andere reden niet aan de opdracht deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

d.    Richard Reijnhout heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen de ‘opdracht’ te annuleren of deelname van de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen deelnemers te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een gedeelte daarvan, aan Richard Reijnhout betaalde bedrag.

e.    Als de opdrachtgever in gebreken blijft om tijdig aan zijn betalingsverplichting te voldoen, zoals vermeld in artikel 4, is Richard Reijnhout gerechtigd deelnemers te weigeren, de ‘opdracht’ op te schorten of gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren.

Artikel 4. Betaling

Tenzij door Richard Reijnhout anders is overeengekomen met de opdrachtgever   dient het verschuldigde bedrag binnen een maand voor het begin van de ‘opdracht’, doch uiterlijk 10 dagen na facturering te zijn voldaan. Deze betaling gebeurt op de door Richard Reijnhout aangegeven wijze.

Artikel 5. Integriteit

Richard Reijnhout verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij van de  opdrachtgever ontvangt. Gegevens worden verwerkt volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Artikel 6. Incassokosten

In het geval dat de opdrachtgever in gebreken blijft om tijdig te betalen van de in de  overeenkomst afgesproken kosten staat het Richard Reijnhout vrij deze vordering ter incasso uit handen te geven. In dergelijk geval komen alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Inspanningsverplichting

Richard Reijnhout verplicht zich om naar eer en geweten alle ‘opdrachten’ uit te voeren en naar beste kunnen zijn talenten, tijd en energie in te zetten voor het slagen van de opdrachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Richard Reijnhout aanvaardt aansprakelijkheid als tijdens de uitvoering van een ‘opdracht’ schade veroorzaakt wordt vanwege toerekenbare tekortkoming, mits deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

Als er geen sprake is van toerekenbare tekortkomingen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst is, tot het factuurbedrag over een periode van 3 maanden.

Deelnemers zijn verplicht verzekerd. Richard Reijnhout is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel tijdens of na ‘opdrachten’. Richard Reijnhout is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van opdrachtgevers of een van de deelnemers.

Artikel 9. Recht

Op iedere overeenkomst die gesloten is tussen Richard Reijnhout en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den haag.  

Artikel 10. Wijziging van de voorwaarden

Richard Reijnhout is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Heulweg 58,  2295KH Kwintsheul, T +31627856259, E info@richardreijnhout.nl,   www.richardreijnhout.nl  KVK 83872019